Qm,R>6 u Za1 1 P h { F W T5    G ) + > O ] r }  ; .356 lx~-'3 [fo ( IRe9*,'WXG*>PVq qM- !%G_u VRyB JQSbw #-HH K  2E T^xNUC H  !$3!&X!! !!! !!! ! !<- 5M?*PBE02:FD'I / 4 Q@!G,>"9;.)&#NAL7(=C3H %1$+O JK68#A new page was added. Click on "Save page changes" to save your changes.Absolute or relative path to the sitemap file, including name.Add new pageAdditional pagesArchivesAuto-Ping Google SitemapsAutomatic locationBasic OptionsCategoriesChange FrequencyChange frequenciesCheck %s for updates and comment there if you have any problems / questions / suggestions.Choose the priority of the page relative to the other pages. For example, your homepage might have a higher priority than your imprint.Complete URL to the sitemap file, including name.Configuration updatedCould not ping to Google at %sCould not write into %sDelete marked pageDetected PathDetected URLEnable automatic priority calculation for posts based on comment countEnter the URL to the page. Examples: http://www.foo.com/index.html or www.foo.com/home Enter the date of the last change as YYYY-MM-DD (2005-12-31 for example) (optional).ErrorError while saving pagesExampleFilename of the sitemap fileHere you can specify files or URLs which should be included in the sitemap, but do not belong to your Blog/WordPress.
For example, if your domain is www.foo.com and your blog is located on www.foo.com/blog you might want to include your homepage at www.foo.comHomepageIf you want to build the sitemap without editing a post, click on here!If your blog is in a subdirectory and you want to add pages which are NOT in the blog directory or beneath, you MUST place your sitemap file in the root directory (Look at the "Location of your sitemap file" section on this page)!Include archivesInclude categoriesInclude homepageInclude postsInclude static pagesIncludingsInformations and supportLast ChangedLocation of your sitemap fileManual locationManual rebuildMinimum post priority (Even if auto calculation is enabled)No pages defined.NoteOROlder archives (Changes only if you edit an old post)Pages savedPath:Please note that the value of this tag is considered a hint and not a command. Even though search engine crawlers consider this information when making decisions, they may crawl pages marked "hourly" less frequently than that, and they may crawl pages marked "yearly" more frequently than that. It is also likely that crawlers will periodically crawl pages marked "never" so that they can handle unexpected changes to those pages.PostsPosts (If auto calculation is disabled)PrioritiesPriorityRebuild SitemapSave page changesSitemap GeneratorStatic pagesSuccessfully built gzipped sitemap file:Successfully built sitemap file:Successfully pinged Google at %sThe current archive of this month (Should be the same like your homepage)The page was deleted. Click on "Save page changes" to save your changes.This option will automatically tell Google about changes.URL to the pageURL:Undo all page changesUpdate optionsWrite a gzipped file (your filename + .gz)Write a normal XML file (your filename)Write debug commentsYou changes have been cleared.alwaysdailyhourlymonthlyneverweeklyyearlyProject-Id-Version: Google Sitemap Generator Swedish Translation 1.0 POT-Creation-Date: PO-Revision-Date: 2008-01-08 12:16+0100 Last-Translator: Markus Language-Team: Tobias Bergius MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Poedit-Language: Swedish X-Poedit-Country: SWEDEN X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1 #En ny sida tillagd. Klicka på "Spara ändringar" för att spara.Absolut eller relativ sökväg till sajtkartan, inklusive namn.Lägg till sidaYtterligare sidorArkivAuto-pinga Google SitemapsAutomatisk sökvägGenerella ändringarKategorierÄndra frekvensÄndra frekvenserKontrollera %s efter uppdateringar och kommentera om du har några problem, frågor eller förslag.Välj prioritet relativt till de andra sidorna. Till exempel, din startsida kanske bör ha högre prioritet än dina undersidor.Komplett URL till sajtkartan, inklusive namn.Konfiguration uppdateradKan inte pinga Google på %sKan inte skriva till %sTa bort markerad sidaFunnen sökvägFunnen URLAktivera automatisk prioritering för artiklar, baserat på antal kommentarerAnge URL till sidan. Exempel: http://www.foo.com/index.html eller www.foo.com/homeÄndra datum för senaste ändringar enligt ÅÅÅÅ-MM-DD (2005-12-31 t.ex.) (valfritt).FelFel vid sparande av sidaExempelFilnamn på sajtkartanHär kan du lägga till URL:er i sajtkartan, som inte tillhör Wordpress.
Till exempel, om din domän är www.foo.com och din blogg finns på www.foo.com/blogg, vill du nog lägga till din startsida på www.foo.com.StartsidaOm du vill skapa sajtkartan utan att redigera en artikel, klicka här!Om din blogg är i en underkatalog och du vill lägga till sidor som inte är i blogg-katalogen, eller under, måste du placera din sajtkarta i root-katalogen (se "Sökväg till din sajtkarta" på den här sidan)!Inkluder arkivInkludera kategorierInkludera startsidaInkludera artiklarInkludera statiska sidorInkluderingarInformation och supportSenast ändradSökväg till din sajtkartaManuell sökvägManuell återskapningMinsta artikeprioritet (även om autoprioritering är aktiverat)Inga sidor tillagda.ObserveraellerÄldre arkiv (ändras bara om du ändrar en äldre artikel)Sidor sparadeSökvg:Den här inställningen ska ses som en ledtråd och inte ett kommando. Även om sökmotorerna lägger märke till den här informationen, så kan de indexera sidor markerade "per timme" mer sällan än det. Och dom kan indexera sidor markerade "årligen" oftare än så. Det är också vanligt att sökmotorer regelbundet kontrollerar sidor markerade "aldrig", så att de kan hantera oväntade händelser.ArtiklarArtiklar (om autoprioritering är avaktiverat)PrioriteringarPrioritetÅterskapa sajtkartaSpara ändringarSitemap GeneratorStatiska sidorGzippad sajtkarta skapad:Sajtkarta skapad:Google pingad på %sAktuellt arkiv för denna månad (borde vara samma som din startsida)Sidan borttagen. Klicka på "Spara ändringar" för att spara.Det här gör att Google automatiskt notifieras om uppdateringarURL till sidanURL:Ångra alla ändringarUppdatera inställningarSkapa en gzippad fil (filnamn + .gz)Skapa en vanlig XML-fil (ditt filnamn)Skriv debuggkommentarerDina ändringar har rensats.alltiddagligenvarje timmemånatligenaldrigvarje veckaÅrligen